การหักภาษี ณ ที่จ่าย

ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ ในกรณีที่ ค่าบริการก่อนรวม VAT ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท โดยจะต้องส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาให้เราภายใน 60 วันหลังจากวันที่ชำระเงิน

รายละเอียด เอกสารแบบฟอร์ม หักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนี้
1.) ผู้ใช้บริการจะจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาให้ ผู้ให้บริการภายใน 60 วัน นับจากวันที่แจ้งชำระเงิน โดยจะส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ผู้ให้บริการทั้งสิ้น 2 ฉบับ ได้แก่
ฉบับที่ 1 (สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
ฉบับที่ 2 (สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

2.) ผู้ให้บริการจะส่ง ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี กลับไปให้ผู้ใช้บริการ ต่อเมื่อผู้ให้บริการได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากผู้ใช้บริการ ครบทั้ง 2 ฉบับแล้วเท่านั้น

3.) หากครบกำหนด 60 วัน แต่ผู้ให้บริการยังไม่ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากผู้ใช้บริการ, ผู้ใช้บริการยินยอมถูกระงับการใช้งานบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดชั่วคราว จนกว่าผู้ให้บริการจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายครบทั้ง 2 ฉบับ หรือผู้ใช้บริการยกเลิกการหักภาษี ณ ที่จ่าย(ตามข้อตกลงที่ 5.) และผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการถูกระงับการใช้งานชั่วคราว

4.) ผู้ให้บริการจะมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ เรื่องการส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ไปทางอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนของผู้ใช้บริการ เป็นช่วงๆ ตั้งแต่วันแรกที่แจ้งชำระเงิน, และทุกๆ 15 วันหลังจากนั้น

5.)ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้ใช้บริการสามารถโอนเงินส่วนที่หักไว้มาให้ผู้ให้บริการ แล้วแจ้งให้ผู้ให้บริการยกเลิกการหักภาษี ณ ที่จ่ายของรายการดังกล่าวได้

6.) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย ย้อนหลังสำหรับรายการที่ได้ชำระเงินไปแล้ว แต่ไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย, ผู้ใช้บริการสามารถส่งหนังสือหักภาษี ณ ที่จ่ายมาให้ผู้ให้บริการได้ แล้วผู้ให้บริการจะคืนเงินส่วนที่หักภาษี ณ ที่จ่าย เข้าในบัญชีสมาชิกของผู้ใช้บริการ หรือในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการให้โอนเงินคืนทางธนาคาร ผู้ใช้บริการยินดีที่จะให้หักค่าธรรมเนียมการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ จากยอดเงินที่ต้องคืนผู้ใช้บริการ

แบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย Download

รายการแนะนำ : ออกแบบเว็บไม่ซํ้าใคร : จดโดเมนเนนใหม่ : ฟรีเว็บไซต์